Partnerbörse / Partner Market

Er sucht Tanzpartnerin
He looks for a partner

.


Cesar 
S11 Kurse 
183 cm
76 j

Cesar 
S42 Kurse 
183 cm
76 j

Andreas 
M23 Kurse 
176 cm
48 j

Andreas 
S37/50 Kurse 
176 cm
48 j

Andreas 
M48 Kurse 
176 cm
48 j

Andreas 
M19 Kurse 
176 cm
48 j

Andreas 
M28/41 Kurse 
176 cm
48 j

diego 
A100 Kurse 
 cm
 j

Dan 
A100 Kurse 
170 cm
 j

Theodor 
A100 Kurse 
169 cm
 j

 

Sie sucht Tanzpartner
She looks for a partner

.


carla 
A100 Kurse 
180 
 

anja 
A100 Kurse 
 
 

anja 
L33 Kurse 
 
 

Birgit 
S22 Kurse 
167 
49 

Birgit 
M06 Kurse 
167 
49 

Birgit 
M39 Kurse 
167 
49 

Birgit 
L09 Kurse 
167 
49 

Birgit 
M36 Kurse 
167 
49 

Birgit 
M19 Kurse 
167 
49 

Birgit 
S16 Kurse 
167 
49 

Birgit 
M32 Kurse 
167 
49 

Gabriella 
S35 Kurse 
170 
 

Gabriella 
M19 Kurse 
170 
 

Gabriella 
M06 Kurse 
170 
 

Gabriella 
M12 Kurse 
170 
 

Gabriella 
S37/50 Kurse 
170 
 

Andrea 
S05 Kurse 
170 
44 

Andrea 
S25 Kurse 
170 
44 

Andrea 
S11 Kurse 
170 
44 

Elisa 
M28/41 Kurse 
 
 

Elisa 
M12 Kurse 
 
 

Wanda 
A100 Kurse 
 
 

 

.